U zoekt op: {{ keyword }}

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN EN PRODUCTEN

Laatste update oktober 2023

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Opdrachtnemer. INSTRKTIV B.V.  handelend onder de handelsnaam INSTRKTIV (https://www.instrktiv.com) (“Opdrachtnemer”, “wij”, “ons”en “onze”) met vestigingsadres: Kraanspoor 7H2, Amsterdam. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: KVK 83863559 en BTW-nummer NL863013922B01.

1.2. Toepassing. Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, offertes, bijlagen, Service Level Agreements en alle andere rechtshandelingen, ongeacht of deze elektronisch, schriftelijk of mondeling zijn aangegaan. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Partijen aangegane overeenkomst(en) tot levering van bepaalde producten en/of diensten aan de wederpartij (“Opdrachtgever”) van Opdrachtnemer (beiden “Partijen”).

1.3. Opdrachtgever. Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over Opdrachtgever moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een of meerdere verbintenissen is aangegaan, uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst tot het leveren van bepaalde digitale producten, geschreven content en videocursussen dan wel het leveren van diensten. 

1.4. Afwijkingen. Van al hetgeen tussen Partijen is overeengekomen, kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en aanvaard.

1.5. Algemene Voorwaarden Wederpartij. Indien Opdrachtgever eveneens naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, wijst Opdrachtnemer die uitdrukkelijk van de hand en verklaart die als niet geldend tussen Partijen. 

1.6. Afwijkingen en Ongeldigheid. Schriftelijke afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk door één van beide Partijen zijn aanvaard. Indien een bepaling in deze Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven alle overige bepalingen in deze Voorwaarden onverminderd van kracht. Daarbij zullen Partijen in overleg treden over een nieuwe clausule die de nietige, of vernietigde bepaling vervangt. Partijen zullen daarbij zoveel mogelijk rekening houden met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

1.7. Wijzigingen. Opdrachtnemer is ten alle tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen en die gelden dan ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Opdrachtgever stemt ermee in steeds op de hoogte te zijn van de laatste versie van deze Voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en geheimhouding

2.1. Vrijblijvend Aanbod. Opdrachtgever begrijpt dat al onze aanbiedingen en offertes slechts een uitnodiging zijn om de inhoud ervan te accepteren. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt uit de aard van het aanbod, is deze herroepelijk en wordt deze vrijblijvend gedaan. De aan Opdrachtgever gerichte orderbevestiging van Opdrachtnemer geldt als aanvaarding van het aanbod en leidt pas op dat moment tot totstandkoming van een rechtsgeldige overeenkomst.

2.2. Geheimhouding Eigendom Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent alle (intellectuele) eigendommen toebehorend aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient strikt geheim te houden alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie, zoals voorbeeldhandleidingen, ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die deel uitmaken van onze aanbiedingen en offertes.

2.3. Geheimhouding Eigendom Opdrachtgever. Opdrachtnemer erkent en dient strikt geheim te houden, alle door Opdrachtgever verstrekte informatie, ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, afbeeldingen, en dergelijke.

2.4. Risicobeoordeling en Aansprakelijkheid. Alvorens Partijen een overeenkomst met elkaar sluiten, zal Opdrachtgever een volledige Risicobeoordeling aan Opdrachtnemer toesturen. De Risicobeoordeling moet op zijn minst bevatten de aard van de risico’s ten aanzien van het product, inclusief maar niet uitsluitend veiligheidsniveaus en maatregelen gebruikers moeten nemen om dergelijke risico’s uit te sluiten of te verminderen. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de Risicobeoordeling doorslaggevend is wat betreft de risico’s die gebruik van het product met zich meebrengt. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk zijn aansprakelijkheid uit aangaande alle informatie in de Risicobeoordeling, of het ontbreken ervan. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke claim, aanspraak of verplichting tot betaling van schadevergoeding aangaande de Risicobeoordeling, de informatie of ontbreken van informatie daarin.

Artikel 3. Prijzen en Meerwerk. 

3.1. Prijzen. Onze prijzen zijn altijd in Euro (€) munteenheid, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Daarnaast zijn onze prijzen exclusief omzetbelasting en andere toepasselijke belastingen en/of heffingen.

3.2. Voorcalculatie. Wanneer Opdrachtnemer een prijsopgaaf doet dan gebeurt dat altijd op basis van een voorcalculatie. Opdrachtgever begrijpt dat een dergelijke prijsopgaaf slechts een indicatie is en kan daar nooit rechten aan ontlenen. Wij zullen de Opdrachtgever altijd op de hoogte stellen wanneer de begroting of voorcalculatie dreigt te worden overschreden. 

3.3. Aanpassing Prijzen. Opdrachtnemer mag de prijzen aanpassen en na  het verstrijken van één maand zijn die prijswijzigingen van toepassing. Indien de prijsstijging gebruikelijk is in de industrie en gebaseerd op inflatie of een andere gangbare index, dan mag de Opdrachtgever de overeenkomst niet opzeggen. In het geval van andere prijsverhogingen, mag de Opdrachtgever binnen drie maanden na het sluiten ervan, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

3.4. Voorbehoud Fouten. Opdrachtgever begrijpt dat alle prijzen genoemd in onze offertes, op de website, in e-mails en overige documentatie van de Opdrachtnemer altijd onder voorbehoud zijn van type- en schrijffouten.

3.5. Extra Kosten. Alle prijzen die zijn genoemd in onze offertes, zijn exclusief reiskosten, transportkosten, aanschaf van standaarden, vertaalkosten en kosten voor proofreaden.

3.6. Correcties. Tenzij anders bepaald, en in het geval van geschreven producten, dan is Opdrachtnemer slechts gehouden tot een enkele correctieronde. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met meer dan een correctieronde, dan is Opdrachtnemer gerechtigd die in rekening te brengen.

3.7. Kosten. De voorgestelde prijzen zijn altijd exclusief kosten voor proofreaden, vertalingen, en eventuele bijbehorende kosten voor DTP (Desktop Publishing). Voordat Opdrachtnemer start met het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden in een nieuwe fase, dient de content altijd te worden geproofread door de Opdrachtgever. Artikel 4.4. is van overeenkomstig van toepassing.

3.8. Kosten Meerwerk. In het geval van meerwerk, is de Opdrachtgever de kosten verschuldigd op basis van nacalculatie. Indien extra uit te voeren uren onderdeel uitmaken van het meerwerk, dan worden die in rekening gebracht volgens het in de offerte genoemde uurtarief. 

3.9. Meerwerk. Als meerwerk kan worden aangemerkt het geval dat Opdrachtgever nieuwe informatie toestuurt of iedere product- of contentwijziging die onbekend was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

3.10. Afzonderlijke Overeenkomsten. Opdrachtnemer is nooit verplicht om meerwerk te verrichten en kan het sluiten van een afzonderlijke overeenkomst voorstellen. Tenzij anders blijkt, begint Opdrachtnemer met meerwerk wanneer Opdrachtgever daartoe een uitdrukkelijke opdracht heeft verstrekt.

3.11. Wijziging Overeenkomst. Indien blijkt dat het wijzigen van de overeenkomst nodig is zodat de verplichtingen tussen Partijen behoorlijk kunnen worden uitgevoerd, dan zullen Partijen eerst in overleg treden. In het geval er sprake is van een substantiële wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst, zal Opdrachtnemer daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. 

Artikel 4. Aflevering en Termijnen

4.1. Levertijden. De door ons opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens er sprake is van verzuim.

4.2. Informatie en Feedback.  Opdrachtgever begrijpt dat levertijden worden berekend op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Levertijden kunnen worden verlengd: 

a. Wanneer alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht nog niet door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn geleverd; 

b. Wanneer wij niet op tijd feedback hebben ontvangen van Opdrachtnemer, waarbij vijf werkdagen geldt als gangbare termijn voor het ontvangen van feedback;

c. Wanneer Opdrachtgever (een deel van) het factuurbedrag onbetaald heeft gelaten nadat dit opeisbaar is geworden; 

d. Wanneer Opdrachtgever nieuwe informatie toezendt, of iedere andere product- of contentwijziging die onbekend was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

4.3. Fase(n). De opdracht mag door Opdrachtnemer in fasen worden uitgevoerd. Opdrachtnemer is gerechtigd de diensten in een volgende fase uit te stellen totdat de resultaten van het al gedane werk uitdrukkelijk zijn goedgekeurd. De bepalingen in Artikel 3 over meerwerk zijn overeenkomstig van toepassing.  

4.4. Late Feedback. Opdrachtnemer is gerechtigd de tot dan gewerkte uren in rekening te brengen, wanneer binnen zeven werkdagen nog geen feedback is ontvangen van Opdrachtgever.

4.5. Informatieverstrekking. Opdrachtnemer spant zich in om het in dit artikel genoemde product te verstrekken op basis van de instructies en informatie van de Opdrachtgever. Opdrachtgever staat altijd in voor de juistheid en volledigheid van dergelijke instructies en informatie.

4.6. Uitgestelde Levering. Wij hebben het recht een opdracht in gedeelten uit te voeren in de zin dat wij producten en diensten leveren aan de Opdrachtgever naar de mate waarin zij gereed zijn. Wij zijn gerechtigd reeds geleverde producten en diensten onmiddellijk aan de Opdrachtgever te factureren.

4.7. Overmacht. Opdrachtnemer is nooit gebonden aan vertraging in de afgesproken levertijden die veroorzaakt zijn door een omstandigheid die buiten de controle ligt van Opdrachtnemer, dan wel wanneer Opdrachtgever onjuiste informatie of instructies heeft verstrekt aan Opdrachtnemer. Artikel 7.7 over overmacht is van overeenkomstig van toepassing. 

Artikel 5. Klachtrecht

5.1. Klachtrecht. Klachten van de Opdrachtgever die betrekking hebben op een abusievelijke levering of op gebreken aan producten of diensten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Opdrachtgever binnen zeven (7) dagen na levering aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende producten of diensten zijn geleverd. 

5.2. Gebreken. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de Opdrachtgever binnen zeven (7) dagen na ontdekking ervan aan ons worden gemeld volgens de klachtenprocedure in lid 1 van dit artikel.

5.3. Vorderingsrecht. Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien: 

a. De gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht; 

b. De Opdrachtgever ons geen of onvoldoende medewerking verleent terzake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c. De Opdrachtgever de producten in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt en/of heeft onderhouden;

d. De in de overeenkomst tussen Partijen genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan twaalf (12) maanden sinds de levertijd is verstreken.

Artikel. 6. Diensten en Garanties

6.1. Uitvoering. Ten aanzien van de overeenkomst tussen Partijen heeft Opdrachtnemer een inspanningsverbintenis waarbij grote zorgvuldigheid zal worden betracht en naar beste vermogen uitvoering wordt gegeven aan de opdracht.

6.2. Consultancy Diensten. Ten aanzien van advieswerk en consultancy diensten heeft de Opdrachtnemer slechts een inspanningsverbintenis en zullen de diensten naar beste inzicht worden verrichten. Opdrachtgever begrijpt dat Opdrachtnemer nooit vooraf een bepaald resultaat kan garanderen. Opdrachtnemer bepaalt zelfstandig op welke wijze, door welke personen en met behulp van welke middelen de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht. 

6.3. Content en Video. Als onderdeel van de diensten kan Opdrachtnemer voor een eenmalig bedrag bepaalde content, zoals videomateriaal, ter beschikking stellen. Opdrachtgever begrijpt dat de intellectuele eigendom van dit videomateriaal altijd bij de Opdrachtnemer ligt. Opdrachtgever verkrijgt slechts een exclusief recht om toegang te verkrijgen tot dergelijk videomateriaal. Opdrachtgever begrijpt dat het strikt verboden is content en videomateriaal zonder toestemming te kopiëren of te delen met derde partijen. 

6.4. Disclaimer. Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk aansprakelijkheid af voor de wijze waarop eindgebruikers de geschreven materialen gebruiken en toepassen. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor vertaalfouten of schrijffouten nadat Opdrachtgever de materialen aan een controle heeft onderworpen. Opdrachtgever aanvaardt zijn verplichting om de content te controleren en reviewen op juistheid.

6.5. Aansprakelijkheid. Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, zijn wij slechts gehouden tot het volgende en vrij te kiezen:

a. Herstel van de gebreken zonder daarbij kosten in rekening te brengen;

b. Levering van vervangende producten of onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige producten of onderdelen, dan wel levering van vervangende diensten; 

c. Gedeeltelijke terugbetaling van het ontvangen factuurbedrag, dan wel creditering van de aan de Opdrachtgever gezonden factuur;

d. Zonder rechterlijke tussenkomst ontbinding van de gesloten overeenkomst.

6.6. Herstel Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wijzigingen aan de (geschreven) producten heeft uitgevoerd of laten uitvoeren, vervalt van onze kant elke garantieverplichting.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

7.1. Beperking Aansprakelijkheid. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtnemer aanvaardt nooit aansprakelijkheid voor de verrichte diensten, levering van producten of informatie van derde partijen die worden ingeschakeld ter uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor diensten geleverd op basis van onjuiste of onvolledige gegevens.

7.2. Directe Schade. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade, te weten:

a. Kosten om de oorzaak en de hoogte van de schade vast te stellen, mits deze kosten redelijk zijn;

b. Redelijke kosten om uitvoering te blijven geven aan de overeenkomst;

c. Redelijke kosten om schade te beperken. 

7.3. Uitsluiting. Iedere vorm van aansprakelijkheid anders dan directe schade is uitdrukkelijk uitgesloten, inclusief aanvullende schadevergoeding, gevolg- en risicoschade, verlies van data, gederfde winst en/of omzet en iedere andere schade. 

7.4. Schadebedrag. In het geval Opdrachtnemer de verplichting heeft een schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen dan komt slechts directe schade daarvoor in aanmerking en alleen als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst. De schadevergoedingsverplichting van Opdrachtnemer is altijd beperkt tot het maximale bedrag van de laatste factuur betaald door Opdrachtgever.

7.5. Verzekering. Alvorens de vordering te verhalen op Opdrachtnemer, belooft Opdrachtgever te allen tijde een verzekering af te sluiten die in eerste instantie de schade vergoedt. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot het bedrag dat wordt vergoed door zijn eigen verzekering.

7.6. Derden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor, al dan niet opzettelijk, door derde(n) veroorzaakte schade.

7.7. Overmacht. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot storingen in het internet of stroomtoevoer, werkstakingen, ziekte, uitval van het elektriciteitsnet, natuurrampen, nucleaire rampen en aanvallen, uitval van hardware, pandemieën, hacking en vergelijkbare technologieën. 

7.8. Beëindiging door Overmacht. In het geval Opdrachtnemer door overmacht de overeengekomen opdracht (gedeeltelijk) niet kan uitvoeren, krijgt Opdrachtnemer direct het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of die geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval hoeft Opdrachtnemer nimmer schadevergoeding te betalen aan Opdrachtgever. 

7.9. Vrijwaring. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke claim, aanspraak of verplichting tot betaling van schadevergoeding afkomstig van een derde partij die direct of indirect gerelateerd is aan de overeenkomst tussen Partijen of deze Voorwaarden.

7.10. Fouten. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gebreken bij de productie van geschreven content die een gevolg zijn van fouten van derde partijen of fabricage- en materiaalfouten. Evenmin zijn wij aansprakelijkheid indien Opdrachtgever zelfstandig wijzigingen heeft aangebracht in de geleverde geschreven producten en dat gedaan heeft zonder toestemming.

7.11. Gebrekkig Product. Ten aanzien van de producten waarvoor wij geschreven content leveren, wijzen wij uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid af indien die producten niet de veiligheid bieden die men daarvan mag verwachten. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat content geschreven voor dergelijke producten nimmer gebreken daarin kunnen compenseren of ongedaan maken.

7.12. Privacy Risico. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk wanneer Opdrachtgever persoonlijke gegevens deelt als onderdeel van de overeenkomst. In overeenstemming met het toepasselijke privacyrecht, zal Opdrachtgever worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke en Opdrachtnemer als Verwerker.

Artikel 8. Betaling

8.1. Betaalvoorwaarden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden in euro munteenheid (€), zonder aftrek van enige kosten of korting en door overboeking op een door ons opgegeven IBAN-bankrekeningnummer en datum vermeld op de factuur, offerte of andere aanbieding. De werkzaamheden worden aan het einde van iedere maand in rekening gebracht en op basis van daadwerkelijk gemaakt uren.

8.2. Voorschot. Tenzij anders bepaald, bedraagt het te betalen voorschot altijd vijftig procent (50%) van het overeengekomen factuurbedrag. Pas op het moment dat het bedrag bij ons is binnengekomen vangt de dienstverlening aan. Opdrachtgever begrijpt dat bij een late betaling van het voorschot dit langere levertijden tot gevolg heeft.

8.3. Niet Betaling. Indien de Opdrachtgever niet tijdig tot betaling van het factuurbedrag overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval hebben wij het recht de nakoming van al onze verbintenissen jegens de Opdrachtgever op te schorten en al onze andere wettelijke rechten uit te oefenen.

8.4. Rente en Incassokosten. Is de Opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij automatisch aan ons vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, rente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente ex-artikel 6:119 BW. Deze rente is onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Voorts is de Opdrachtgever gehouden aan ons de buitengerechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald op vijftien procent (15%) van de hoofdsom, onverminderd ons recht om redelijke kosten ex-artikel 6:96 lid 2 sub c BW in rekening te mogen brengen.

8.5. Betalingen. Indien Opdrachtgever een betaling verricht, wordt die eerst in mindering gebracht op de in lid 4 bedoelde kosten, vervolgens komen die in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom, dat wil zeggen de langst openstaande factuur.

8.6. Oplevering en Betaling.  Alvorens de afgesproken producten aan te leveren, zal Opdrachtnemer een factuur sturen naar Opdrachtgever van het uitstaande factuurbedrag van 50% (vijftig procent). Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijdse betaling te verzoeken van Opdrachtgever, bijvoorbeeld als de hoeveelheid werk dat vereist. Opdrachtgever is gehouden (een deel van) de factuur te voldoen wanneer niet binnen afgesproken of redelijke termijn informatie wordt aangeleverd of instructies, feedback en commentaren op geleverde geschreven werken uitblijven.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Producten. De door ons geleverde producten, inclusief digitale producten blijven altijd ons eigendom, inclusief de auteursrechten daarop, tot het moment van volledige betaling van alle openstaande facturen zoals beschreven in het vorige Artikel. 

9.2. Voorwaarden Overdracht. De door ons aan de Opdrachtgever geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van alle openstaande facturen. Bij volledige betaling van het factuurbedrag gaan de eigendom en de auteursrechten van de geleverde zaken van rechtswege over op de Opdrachtgever.

Artikel 10. Einde Overeenkomst 

10.1. Opzegging. Opdrachtgever kan alleen de overeenkomst opzeggen met opgaaf van redenen. Opdrachtnemer mag de overeenkomst schriftelijk, en zonder opgaaf van redenen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken.  

10.2. Tekortkoming. Partijen mogen de overeenkomst zelfstandig opzeggen indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en dit tekortschieten is niet binnen een redelijke termijn hersteld na schriftelijk ingebreke te zijn gesteld door de andere partij.

10.3. Ingebreke. Opdrachtnemer is gerechtigd om in de volgende situaties de overeenkomst, zonder ingebrekestelling of rechterlijke uitspraak op te schorten of te ontbinden zonder dat Opdrachtnemer schadeplichtig wordt

a. Opdrachtgever failliet wordt verklaard, dan wel een faillissementsaanvraag is ingediend of voor zijn bedrijf voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd of toegekend; 

b. Opdrachtgever het beheer over zijn vermogen (of een deel ervan) heeft verloren; 

c. Opdrachtnemer gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever en het op tijd voldoen aan zijn financiële verplichtingen jegens Opdrachtnemer.

10.4.  Overdracht Rechten. Opdrachtnemer is gerechtigd alle rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij, zoals een rechtsopvolger. Daartoe dient slechts een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever te worden gezonden. Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst alleen overdragen aan een derde partij wanneer de Opdrachtnemer van dat voornemen op de hoogte wordt gesteld en schriftelijke toestemming is ontvangen. Opdrachtnemer mag voorwaarden stellen alvorens toestemming wordt gegeven.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1. Toepasselijk Recht. Op de door ons gedane offertes en alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2. Geschillenbeslechting. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met - of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en onze verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

11.2. Geschillenbeslechting. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met - of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en onze verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.


Laatste Tweets