U zoekt op: {{ keyword }}

CE-Markering - De Ultieme Gids (2020)

Ferry Vermeulen Wet- en Regelgeving

Dit is de ultieme gids voor CE-markering voor alle importeurs, fabrikanten en distributeurs die hun product op de Europese markt willen verkopen.

Laat mij over een ding duidelijk zijn:

Niet alleen de meest gestelde vragen over CE-certificering komen aan bod.

Ik ga je ook vertellen hoe je de meeste stappen van het CE-certificeringsproces in eigen hand kunt nemen.

Als je er zeker van wilt zijn dat jouw product aan alle relevante Europese wetgeving voldoet, is deze gids voor jou bestemd.

Geen tijd om de hele gids meteen geheel door te lezen?

Geen probleem. Ik stuur je gewoon een exemplaar dat je later kunt lezen wanneer het jou uitkomt. Laat me wel even weten waar het naartoe moet:

DOWNLOAD DE ULTIEME GIDS VOOR CE MARKERING

CE marking

Inhoudsopgave

Wat is een CE-markering?
Wat houdt een CE-markering precies in?
Is een CE-markering verplicht?
Voor welke producten is een CE-markering vereist?
Wat zijn de voordelen van een CE-markering?
In welke landen wordt de CE-markering geaccepteerd?
Welke verantwoordelijkheden hebben fabrikanten, importeurs en distributeurs?
Hoe kom ik aan een CE-markering?
Hoe ziet het CE-certificeringsproces eruit?
In welke gevallen kan ik CE-markering zelf doen?
Wat kost CE-certificering?
Heb je een CE-markering voor Amazon?
CE-symbool downloaden
Conclusie

Wat is een CE-markering?

Een CE-markering is een symbool dat op een product wordt aangebracht waarmee de fabrikant verklaart dat het desbetreffende product aan alle relevante Europese wetgeving voor productveiligheid voldoet.

Wat houdt een CE-markering precies in?

Wanneer een product van een CE-markering is voorzien, betekent dit dat de fabrikant er zeker van is dat het desbetreffende product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zoals aangegeven in de relevante Europese CE-markering richtlijnen en verordeningen.

Door het product van een CE-markering te voorzien, aanvaardt de fabrikant de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het product.

Veel producten die in de Europese Economische Ruimte (bestaande uit de 28 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) worden verhandeld zijn voorzien van een CE-markering.

CE staat voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese wetgeving.

ce-markering

Is een CE-markering verplicht?

Een CE-markering is verplicht voor producten die onder een van de 25 Europese richtlijnen of verordeningen vallen. Als een product niet onder een van deze richtlijnen of verordeningen valt, mag het niet van een CE-markering worden voorzien. Vaak is er meer dan een richtlijn of verordening op een product van toepassing.

Om te bepalen of een richtlijn of verordening op een product van toepassing is, kun je het toepassingsgebied en de definities van de desbetreffende richtlijn of verordening raadplegen. Lees ook de uitzonderingen om te zien of jouw product misschien buiten de desbetreffende richtlijn of verordening valt.

Voor welke producten is een CE-markering vereist?

Een CE-markering is vereist voor alle producten die onder de volgende richtlijnen en verordeningen vallen:

 • Richtlijn 2006/42/EC over machines
 • Richtlijn 2000/14/EC betreffende geluidsemissie van specifieke apparatuur voor gebruik buitenshuis
 • Richtlijn 2000/9/EC over kabelbaaninstallaties voor personenvervoer
 • Richtlijn 2009/125/EC over energiegerelateerde producten
 • Richtlijn 2009/142/EC over gastoestellen
 • Richtlijn 2009/48/EC over de veiligheid van speelgoed
 • Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
 • Richtlijn 2013/29/EU over pyrotechnische artikelen
 • Richtlijn 92/42/EEC over centrale-verwarmingsketels
 • Richtlijn 2014/28/EU over explosieven voor civiel gebruik
 • Richtlijn 2014/29/EU over drukvaten
 • Richtlijn 2014/30/EU over elektromagnetische compatibiliteit
 • Richtlijn 2014/31/EU over weeginstrumenten
 • Richtlijn 2014/32/EU over meetinstrumenten
 • Richtlijn 2014/33/EU over liften
 • Richtlijn 2014/34/EU over apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.
 • Richtlijn 2014/35/EU over het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen 
 • Richtlijn 2014/53/EU over radioapparatuur
 • Richtlijn 2013/53/EU over pleziervaartuigen en waterscooters
 • Richtlijn 2014/68/EU betreffende drukapparatuur
 • Verordening (EU) 305/2011 over bouwproducten
 • Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen
 • Verordening (EU) 2017/746 over medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
 • Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen

Een CE-markering is niet vereist voor o.a. farmaceutische producten, chemische producten, cosmetische producten en voedingsmiddelen. 

Wat zijn de voordelen van een CE-markering?

Producten met CE-markering zijn hebben de volgende voordelen:

Vrij verkeer van goederen

Als jouw product een CE-markering heeft kan het vrij tussen de Europese lidstaten worden vervoerd. De lidstaten kunnen in dit geval beschouwd worden als één interne markt. Binnen de interne markt kunnen producten met een CE-markering zonder enige beperking worden verhandeld. Daarom wordt de CE-markering gezien als een soort van toegangsbewijs voor de Europese markt.

Bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu

Producten met CE-markering voldoen aan hoge gezondheidseisen, veiligheidseisen en milieueisen. Ze voldoen immers aan alle relevante Europese richtlijnen: de fabrikant heeft rekening gehouden met alle procedures ter bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu die op dit moment van kracht zijn.

Luister naar deze podcast waarin ik Jens-Uwe Heuer-James interview. Hij is advocaat en gespecialiseerd in productaansprakelijkheid en productveiligheid. 

In welke landen wordt de CE-markering geaccepteerd?

Eigenlijk betekent een CE-markering dat er voor een bepaald product aan een bepaalde set regels is voldaan om het product binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te kunnen verkopen. De EER bestaat uit alle 27 EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Dit zijn de EU-lidstaten:

 • Oostenrijk
 • België
 • Bulgarije
 • Kroatië
 • Cyprus
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovakije
 • Slovenië
 • Spanje
 • Zweden

De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Samen vormen deze landen de Europese interne markt.

Al deze landen werken samen als één interne markt met vrij verkeer van goederen, kapitaal, diensten en mensen.

Zwitserland is geen EU-lidstaat en ook geen lid van de EER, maar maakt wel deel uit van de Europese interne markt. Producten met CE-markering mogen dus ook in Zwitserland worden verkocht.

Turkije is geen lid van de EU en maakt geen deel uit van de EER, maar heeft wel alle Europese richtlijnen voor CE-markering geïmplementeerd. Daarom kunnen producten met CE-markering ook vrij in Turkije worden verkocht.

ce-markering landen

Landen die het CE-symbool accepteren (afbeelding afkomstig van csiassoc.com)

Welke verantwoordelijkheden hebben fabrikanten, importeurs en distributeurs?

De persoon die een product voor het eerst op de Europese markt brengt moet ervoor te zorgen dat het product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen en verordeningen.

Maar wie wordt hier nou precies mee bedoeld?

Het kan de fabrikant, de importeur of de distributeur zijn. Ze kunnen alle drie verschillende verantwoordelijkheden hebben.

Een fabrikant is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een product onder zijn eigen naam of handelsmerk op de Europese markt brengt. Het maakt niet uit of iemand het product zelf produceert of dat hij het ontwerp en/of de productie van het product uitbesteedt.

Alle fabrikanten moeten het CE-certificeringsproces doorlopen om ervoor te zorgen dat het product aan de relevante Europese wetgeving voldoet.

Fabrikanten van buiten de Europese Unie kunnen een gemachtigde vertegenwoordiger aanstellen. Dit kan een importeur of een distributeur zijn.

Welke verantwoordelijkheden heeft de importeur?

Importeurs die een product van buiten de Europese Unie importeren moeten ervoor zorgen dat het product aan alle relevante Europese wetgeving voldoet voordat zij het product op de markt brengen.

De importeur moet controleren of de fabrikant van buiten de Europese Unie aan alle wettelijke verplichtingen heeft voldaan. Denk hierbij aan het doorlopen van de conformiteitbeoordelingsprocedure, het samenstellen van een technisch dossier en het opstellen van de conformiteitsverklaring.

Aangezien een importeur volgens de productaansprakelijkheidsrichtlijn als fabrikant wordt beschouwd, is hij volledig aansprakelijk voor de producten die hij op de Europese markt brengt.

We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld.

Vaak horen wij dat een importeur denkt dat zijn product aan alle relevante Europese wetgeving voldoet, omdat de buitenlandse fabrikant, van buiten de Europese Unie, hem een conformiteitsverklaring heeft gestuurd.

Het is de verantwoordelijkheid van de importeur om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de relevante Europese wetgeving. Dit betekent dat de importeur verplicht is het volledige technische dossier op compleetheid, conformiteit en echtheid te controleren.

Als een importeur het vermoeden heeft dat het door hem op de markt gebrachte product niet aan de Europese wetgeving voldoet, moet hij ervoor zorgen dat het product een CE-markering krijgt, het product uit de handelsketen halen of met een terugroepactie van de markt halen.

En hoe zit het met de distributeur?

Distributeurs zijn alle natuurlijke personen of rechtspersonen in de handelsketen, bijvoorbeeld retailers en groothandelaren, die producten op de markt brengen.

Een distributeur koopt een product van een fabrikant, importeur of een andere distributeur. De distributeur moet op de hoogte zijn van de regels voor CE-certificering en weten welke producten van een CE-markering moeten worden voorzien. Ook moet hij weten wat de vereisten zijn op het gebied van taal, labelling, verpakking en gebruikersinstructies.

Het is de verantwoordelijkheid van de distributeur om geen producten te leveren waarvan hij weet of op basis van de bij hem bekende gegevens en zijn beroepservaring had kunnen weten dat deze niet in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving.

Houd er ook rekening mee dat wanneer een distributeur of importeur wijzigingen in een product aanbrengt of het product onder zijn naam op de markt brengt, hij wettelijk als de fabrikant wordt gezien en alle verantwoordelijkheden van de fabrikant betreffende het product overneemt.

Hoe kom ik aan een CE-markering?

Wil je weten hoe je aan een CE-markering komt? Er zijn verscheidene manieren om aan een CE-markering te komen.

Je kunt natuurlijk het hele CE-certificeringsproces uitbesteden, maar er is iets dat veel mensen niet weten.

Dat is dat CE-certificering in principe een zelfcertificeringsproces is. Lang niet alle producten hoeven namelijk uitvoerig getest en gecertificeerd te worden door een aangemelde instantie (klik voor meer informatie op Notified Body, Engelstalig).

Dit betekent dat je voor de meeste producten geen aangemelde instantie nodig hebt. In zo’n geval kun je nog steeds delen van het CE-certificeringsproces uitbesteden aan een CE-adviseur (niet te verwarren met een aangemelde instantie) of alleen de tests door een testlaboratorium (ook niet te verwarren met een aangemelde instantie) laten uitvoeren. Je kunt ook alles zelf doen, ervan uitgaande dat je hiervoor over de juiste apparatuur beschikt natuurlijk.

Laten we dit eens in een duidelijk overzicht plaatsen.

Aangemelde instantie

Alleen nodig wanneer vereist volgens bepaalde richtlijnen en voor bepaalde productgroepen.

Testlaboratorium

Kan je helpen bij het uitvoeren van tests, zoals materiaalontvlambaarheidstests (voor speelgoed), EMC-tests en laagspanningstests.

CE-adviseurs

Kunnen je door het hele CE-certificeringsproces begeleiden, contact onderhouden met leveranciers, bepalen of certificering door een derde partij (aangemelde instantie) noodzakelijk is, een risicobeoordeling uitvoeren (indien nodig), etc.

Technisch documentatiebureau

Kan je ondersteunen bij het maken van gebruikshandleidingen en veiligheidsinstructies.

Een veelvoorkomende fout…

Pas op voor deze veelgemaakte fout.

Soms horen wij dat mensen een CE-certificaat willen hebben of zeggen dat zij geen CE-markering nodig hebben omdat zij al een CE-certificaat van de fabrikant hebben gekregen.

Maar dit is niet altijd juist!

Het CE-certificaat van de fabrikant blijkt vaak “slechts” een testrapport te zijn, bijvoorbeeld een EMC-rapport of een laagspanningsrapport. Zo’n rapport is slechts een van de technische documenten die vereist zijn voor het conformiteitsbeoordelingsproces (stap 4) en het technisch dossier (stap 5).

Andere mensen verwarren een conformiteitsverklaring (zie Conformiteitsverklaring voor meer informatie) met een CE-certificaat. Dit is niet de juiste benaming. Houd er bovendien rekening mee dat een conformiteitsverklaring altijd moet worden ondertekend door de persoon die het product op de Europese markt brengt.

Hoe ziet het CE-certificeringsproces eruit?

Het CE-certificeringsproces bestaat uit de volgende 6 stappen:

 1. Ga na welke EU-richtlijnen en geharmoniseerde normen gelden voor jouw product (zie Identify the Applicable Legislation and Harmonised Standards voor meer informatie, Engelstalig).
 2. Ga na welke eisen specifiek voor jouw product gelden (zie stap 2 van het  CE Marking process, Engelstalig).
 3. Ga na of je bij de onafhankelijke conformiteitsbeoordeling van jouw product een aangemelde instantie moet betrekken (zie CE-certificering: in welke gevallen kan ik mijn product zelf certificeren?)
 4. Voer de conformiteitsbeoordeling uit.
 5. Stel het vereiste technische dossier samen en zorg dat het beschikbaar blijft.
 6. Breng de CE-markering aan en stel de EU-conformiteitsverklaring op (zie Conformiteitsverklaring).

Klik hier voor een uitvoerige beschrijving van het CE-certificeringsproces.

ce-markeringsproces

In welke gevallen kan ik CE-markering zelf doen?

We kunnen zelfcertificering omschrijven als “de uitvoering van het CE-certificeringsproces zonder dat de conformiteitsbeoordeling door een aangemelde instantie hoeft te worden uitgevoerd”.

In meer dan 90% van de gevallen gaat het bij een CE-certificeringsproces om zelfcertificering.

Lang niet alle richtlijnen schrijven voor dat producten door een aangemelde instantie moeten worden getest en gecertificeerd om er zeker van te zijn dat ze voldoen met de relevante essentiële vereisten. Dit betekent dat je voor de meeste producten geen aangemelde instantie nodig hebt en dat zelfcertificering is toegestaan.

Verder is het zo dat een product niet altijd per se door een aangemelde instantie hoeft te worden getest. Theoretisch kun je dit ook zelf doen, onder voorwaarde dat je de juiste apparatuur hebt EN weet hoe je de testprocedure moet doorlopen.

Kijk hier of je jouw product zelf kunt certificeren:

 1. Ga na welke richtlijnen van toepassing zijn (zie Identify the applicable directives voor meer informatie (Engelstalig).
 2. Download de van toepassing zijnde richtlijnen.
 3. Klik op ctrl + f om te zoeken op ‘conformity assessment’ om te zien of je jouw product zelf kunt certificeren of dat een aangemelde instantie vereist is.

Voorbeeld 1: Laagspanningsrichtlijn

Bij de CE-markering van elektrische apparaten is vaak de Laagspanningsrichtlijn van toepassing. Als we in de Laagspanningsrichtlijn zoeken (ctrl + f) op conformiteitsbeoordeling, vinden we een bepaling waarin staat dat de conformiteitsbeoordeling door de fabrikant kan worden uitgevoerd. Dit betekent dat het CE-certificeringsproces een zelfcertificeringsproces is:

De fabrikant, die op de hoogte is van de details van het ontwerp- en productieproces, is het best in staat om de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren. De verplichting voor de conformiteitsbeoordeling moet daarom uitsluitend op de fabrikant blijven rusten. Voor geen van de in deze richtlijn beschreven conformiteitsbeoordelingsprocedures is de tussenkomst van een aangemelde instantie vereist.

Voorbeeld 2: Verordening voor medische hulpmiddelen

Als voor de CE-markering van een medisch hulpmiddel we in de Verordening voor medische hulpmiddelen zoeken (ctrl + f) op conformiteitsbeoordeling, vinden we een bepaling waarin staat dat de conformiteitsbeoordeling voor medische hulpmiddelen van klasse I door de fabrikant kan worden uitgevoerd (dus dat het CE-certificeringsproces een zelfcertificeringsproces is) en dat voor andere klassen een aangemelde instantie vereist is:

De conformiteitsbeoordelingsprocedure voor de hulpmiddelen van klasse I moet in de regel worden uitgevoerd onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van fabrikanten, gezien de geringe mate van kwetsbaarheid die in verband wordt gebracht met die hulpmiddelen. Voor hulpmiddelen van de klassen IIa, IIb en III moet een toereikende betrokkenheid van een aangemelde instantie verplicht zijn.

Richtlijnen (en verordeningen) waarvoor een aangemelde instantie is vereist zijn onder andere de ATEX-richtlijn, de verordening voor medische hulpmiddelen, de richtlijn voor drukapparatuur, de richtlijn voor eenvoudige drukvaten en de richtlijn voor gastoestellen.

In sommige gevallen is zelfcertificering alleen toegestaan als de fabrikant zich aan een geharmoniseerde norm houdt, bijvoorbeeld door bij CE markering van machines aan de vereisten van de machinerichtlijn te voldoen en bij CE-markering van speelgoed en de speelgoedrichtlijn te voldoen.

ZOEK JE EEN TEMPLATE DIE ALLE WETTELIJK VERPLICHTE ONDERDELEN BEVAT?

Neem de kortste weg naar een handleiding die aan alle wettelijke eisen voldoet. Wij hebben templates ontwikkeld voor machines,  medische apparatuur en elektronische apparaten die alle wettelijke elementen bevatten. Een handleiding maken wordt zo een invuloefening.

HIER KOPEN!

Wat kost CE-certificering?

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, maar we doen een poging.

De kosten voor CE-certificering kunnen variëren van minder dan 100 tot meer dan 100.000 Euro. De CE-certificeringskosten zijn geheel afhankelijk van het soort product en de te volgen certificeringsprocedure.

De te volgen certificeringsprocedure is afhankelijk van het beoogde gebruik en de technische specificaties van een product.

Aangezien 90% van alle producten zonder tussenkomst van een aangemelde instantie kan worden gecertificeerd, hoef je in de meeste gevallen geen tests door een derde partij uit te laten voeren. Zo kun je al een aardig bedrag besparen.

Voor veel conformiteitsbeoordelingen volstaat een visuele inspectie, zonder dat er speciale testapparatuur aan te pas komt. Visuele inspecties kun je ook zelf uitvoeren.

Als je je eigen technische dossier kunt samenstellen en zelf alle tests kunt uitvoeren, kun je nog meer geld besparen.

Als je het testen van je product uitbesteedt, zonder tussenkomst van een aangemelde instantie, moet je minimaal rekening houden met de kosten die het uitvoeren van een of meerdere tests met zich meebrengt.

Het kan ook nog zijn dat de leverancier of de fabrikant van de onderdelen al een aantal tests heeft uitgevoerd. In zo’n geval kun je sommige tests misschien gedeeltelijk overslaan. Zorg er dan wel voor dat je over gevalideerde documentatie van de leverancier beschikt.

Als je bijvoorbeeld een product maakt waarin een Bluetooth-module is verwerkt die al getest is en een CE-markering heeft, hoef je de module niet nogmaals te testen.

Kostenoverzicht CE-certificering

 • CE-adviseur
  • Begeleiding/ondersteuning bij het proces
  • Bepaling van richtlijnen en normen waaronder product valt
  • Conformiteitsbeoordeling
  • Samenstelling technisch dossier
  • Controle naleving en volledigheid van technische documentatie en testrapporten uitgevoerd door de fabrikant
  • Risicoanalyse
 • Testlaboratorium voor het uitvoeren van de benodigde tests
 • Aangemelde instantie voor de conformiteitsbeoordeling
 • Documentatiebedrijf voor het samenstellen van de gebruikershandleiding

Als je bepaalde tests voor CE-markering in China laat uitvoeren, kan een testlaboratorium je vanaf 100 Euro in rekening brengen. De certificering van een complete productielijn kan meer dan 100.000 Euro kosten.

Het leeuwendeel van de kosten van het certificeringsproces wordt bepaald door de uren die adviseurs, testlaboratoria en/of aangemelde instanties aan jouw product en/of technische documentatie moeten besteden. Heb je het idee dat er meer dan een dag nodig is voor het uitvoeren van de tests, het beoordelen van de conformiteit, het samenstellen van het technische dossier, etc.? Vermenigvuldig het geschatte aantal uren met het gemiddelde uurtarief van een juridisch adviseur. Je zal zien dat de kosten van een CE-markering gemakkelijk de $ 1500 kunnen overschrijden.

Om de exacte kosten van een CE-markering te bepalen, moet je eerst het antwoord weten op de volgende vragen:

 • Welke CE-richtlijnen zijn op jouw product van toepassing?
 • Welke (geharmoniseerde) normen zijn op jouw product van toepassing?
 • Welke certificeringsprocedure(s) is/zijn van toepassing?

Als alles duidelijk is kun je offertes gaan aanvragen bij testlaboratoria, adviseurs, aangemelde instanties en technische documentatiebedrijven en de offertes met elkaar vergelijken.

Deze video's laten je exact zien hoe je de wettelijk verplichte inhoud voor de gebruikershandleiding kunt bepalen:

Voor elektronische producten

Voor machines 

En voor medische apparaten

 

HIER KOPEN

Heb je een CE-markering voor Amazon?

Tegenwoordig zie je steeds vaker dat e-commerce platforms, en dan vooral Amazon, jouw verantwoordelijkheid overnemen waar het gaat om productveiligheid. Waarom?

Een voorbeeld: als jij producten uit Azië importeert en deze via Amazon verkoopt, heb jij de volledige verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw producten aan alle veiligheidsvereisten voldoen.

Dit is inclusief vereisten op het gebied van verpakking, labelling, het technische dossier en de conformiteitsverklaring.

De persoon of onderneming die een product op de Europese markt brengt is verantwoordelijk voor het product, niet de leverancier.

Bepaalde producten vallen bij Amazon in de categorie “pre-approval”. Het gaat hier om producten uit de volgende productgroepen: keukenapparatuur, speelgoed, verlichting en opladers.

Voordat deze producten via Amazon mogen worden verkocht, moet je voor ieder van deze producten een conformiteitsverklaring bij Amazon uploaden.

Het team product compliance experts van Amazon gaat dan na of de door jou ingediende conformiteitsverklaring voldoet aan de Europese vereisten.

Zorg dat je het volledige CE-certificeringsproces hebt doorlopen voordat je je conformiteitsverklaring opstelt en ondertekent.

Door de conformiteitsverklaring te ondertekenen verklaar je dat jouw product aan alle Europese vereisten voldoet en dat je alle aansprakelijkheid voor het product aanvaardt.

Volg dus de volgende stappen:

 1. Ga na welke richtlijnen en normen van toepassing zijn.
 2. Ga na aan welke specifieke eisen het product moet voldoen.
 3. Bepaal of een je derde partij nodig hebt voor het testen.
 4. Zorg dat de conformiteitsbeoordeling wordt uitgevoerd.
 5. Stel het technisch dossier samen.
 6. Stel de conformiteitsverklaring op en onderteken deze.

CE-symbool downloaden

De laatste stap van het CE-certificeringsproces is het aanbrengen van het CE-symbool op het product.

Het CE-symbool moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • De letters ‘CE’ hebben de standaard vooraf gedefinieerde vorm.
 • Het CE-symbool is minimaal 5 mm hoog.
 • Het CE-symbool wordt op het product of op het typeplaatje van het product aangebracht. Als de afmetingen van het product dit niet toestaan, kan het CE-symbool op de verpakking of in meegeleverde documenten worden aangebracht, bijvoorbeeld in de gebruikershandleiding.
 • Het CE-symbool is goed zichtbaar, leesbaar en kan niet worden verwijderd.

Download het CE-symbool hier.

Conclusie

Wil je jouw producten van een CE-markering voorzien om ze op de Europese markt te verkopen?

In dit artikel zijn een aantal van de meest relevante onderwerpen met betrekking tot CE-certificering aan bod gekomen.

Het zal je nu duidelijk zijn of jouw product een CE-markering nodig heeft. Je weet waar je jouw product kan verkopen zodra het een CE-markering heeft en waar jij verantwoordelijk voor bent.

Kort samengevat, om jouw product legaal op de Europese markt te kunnen verkopen, moet je de stappen van het CE-certificeringsproces volgen.

Kun je extra hulp gebruiken? Klik op de knop, wij helpen je graag!

Bronnen:

 

WIL JE WETEN HOE JE EEN RECHTSGELDIGE HANDLEIDING VOOR DE EU MAAKT?

Stap-voor-stap methode voor het maken van een rechtsgeldige handleiding en om valkuilen te voorkomen.

LEES ARTIKEL

Contact

Hier zijn wij te vinden

Naar Google Maps

Contact informatie

Nederland
Kraanspoor 7H2, 1033 SC Amsterdam
+31 (0)20 7870708

Duitsland
Lohmühlenstraße 65, 12435 Berlin
T: +49 (0) 30 258142572

Verenigde Staten
2301 Collins Ave
Miami Beach, FL 33139
+1 786 3297111

info@instrktiv.com

 

Volg ons op social mediaBlijf verbonden

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte van vakrelevante informatie en lopende projecten!